ข้อมูลพื้นฐาน ศูนย์ ศศช. บ้านห้วยสินา

ครู ศศช.
นายรุ่ง พรมทรัพย์
เบอร์โทร 085-6064262


ชื่อศูนย์ ศศช. บ้านห้วยสินา กลุ่มบ้านหลัก บ้านห้วยสินา
ที่ตั้งหมู่ที่ 8 ตำบล แม่ตื่น อำเภอ แม่ระมาด จังหวัด ตาก
ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่สูง ความสูงจากระดับน้ำทะเล - เมตร
ตั้งอยู่ในลุ่มน้ำ แม่ตื้น แหล่งน้ำในพื้นที่  ประปาภูเขา
ภูมิอากาศ ร้อนชื้น อุณหภูมิเฉลี่ย 23 องศา
ประชากร
เผ่า กระเหรี่ยง ชาย 139 คน หญิง 157 คน จำนวนครัวเรือน 67 จำนวนหลังคาเรือน 65
รวม 296 ชาย 139 คน หญิง 157 คน
ระยะทางจากหมู่บ้านถึงตัวอำเภอ 52 กิโลเมตร สภาพถนน ถนนลูกรังและถนนคอนกรีต
การไฟฟ้า มีโซล่าร์เซลล์ใช้และมีจานดาวเทียม
ศูนย์ ศศช. ตั้งมานาน 9 ปี
ปัจจุบันมีครู ศศช. 1 คน
  คืิอ 1. นายรุ่ง พรมทรัพย์ เบอร์โทร 085-6064262
อาชีพหลักของประชากร เกษตรกรรม
อาชีพเสริมของประชากร เลี้ยงสัตว์
ปัญหาด้านการพัฒนาในชุมชน
1. มียาเสพติด 2. การคมนาคมไม่สะดวก
3. ชาวบ้านมีรายได้น้อย 4. ขาดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตร
ปัญหาด้านการศึกษา 
1. ชาวบ้านไม่มีความสนใจในการศึกษา 2. ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน
3. ขาดงบประมาณในการสนับสนุนการศึกษา 4. ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูลต่างๆและการดูแล
องค์ความรู้ที่ควรนำไปส่งเสริมในพื้นที่ปฏิบัติงานของท่าน
1. เกษตรทฤษฏีใหม่ 2. เกษตรกรรมแบบครบวงจร
3. การทำไร่นาสวนผสม 3. การเกษตรอินทรีย์
มีหน่วยงานของรัฐ คือ อบต., สาธารณสุข, สำนักการเกษตร, สำนักงานพัฒนาชุมชน, กศน.
© 2007, สงวนลิขสิทธิ์ โครงการจัดการความรู้และกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
65 หมู่ 1 ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50200 โทร 053-281238-40 โทรสาร 053-270752 , 053-810111
www.hdkn.org , www.hrdi.or.th
E-mail : info@hdkn.org